Reklamační řád

Společnost AC Tour Jihlava jakožto autorizovaný prodejce zájezdů řady renomovaným cestovních kanceláří vydává tímto reklamační řád pro uplatňování práv zákazníků z odpovědnosti za vady služeb cestovního ruchu (reklamace):

Článek 1 – odpovědnost CK
Za porušení závazků vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá pořádající cestovní kancelář, se kterou má zákazník uzavřenou cestovní smlouvu. Cestovní kancelář odpovídá bez ohledu na to, zda závazky měly být splněny cestovní kanceláří, nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu služeb u akci nesjednaných v cestovní smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě u delegáta, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace nemůže být považován výlet zdarma či dárek zdarma.

Článek 2 – právní úprava
Odpovědnost cestovní kanceláře se řídí ustanovení cestovní smlouvy, občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., zák. č.159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992.

Článek 3 – lhůta pro podání reklamace
Reklamaci je třeba uplatnit u pořádající cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Tato lhůta je zachována také tehdy, pokud zákazník učiní reklamaci prostřednictvím cestovní agentury AC Tour Jihlava. AC Tour Jihlava po obdržení reklamace tuto nejpozději do tří dnů ode dne jejího přijetí odešle či předá do pořádající cestovní kanceláře k vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající cestovní kanceláře v souladu s jejich reklamačním řádem.

Článek 4 – způsoby reklamace
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se stěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající cestovní kanceláře, a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsána reklamační protokol, ve kterém je uvedeno jméno zákazníka, specifikace zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán zákazníkem a delegátem pořádající cestovní kanceláře. V případě, že reklamace nebude vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit ještě i písemně doporučeně zásilkou na adresu pořádající cestovní kanceláře. Reklamaci je také možné poslat doporučeně na adresu AC Tour Jihlava, Palackého 51, 586 01 Jihlava

Článek 5 – obsah reklamace
Reklamace musí obsahovat údaje potřebné pro identifikaci služeb, které byly poskytnuty vadně nebo nebyly poskytnuty vůbec.

Identifikace spočívá v tom, že zákazník uvede:

číslo cestovní smlouvy,
datum uzavření cestovní smlouvy,
s jakou cestovní kanceláří byla cestovní smlouva uzavřena,
popis vadně poskytnuté služby nebo údaj o tom, které služby nebyly poskytnuty vůbec,
čeho ze zákazník domáhá. zda bezplatného odstranění vady, náhradní poskytnutí služby, pokud je to podle charakteru služby možné, přiměřenou slevu s ceny vadně poskytnuté služby,
bankovní spojení zákazníka, pokud žádá přiměřenou cenu z vadně poskytnuté služby,
reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený vlastníkem objektu, fotografiemi, atd., a podepsaný delegátem cestovní kanceláře, pokud je reklamace uplatňována přímo na místě poskytovaných služeb.

Článek 6 – povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen poskytovat při vyřizování reklamace součinnost, zejména doplňovat požadované skutečnosti, podávat informace a vysvětlení, předkládat doklady prokazují skutkový stav aj.

Článek 7 – lhůty pro vyřízení reklamace
V případě, že je reklamace uplatněna přímo u delegáta pořádající cestovní kanceláře, pak je tento delegát oprávněn o reklamaci rozhodnout, pokud požadavku zákazníka vyhoví. V dalších případech bude reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník s pořádající cestovní kanceláří nedohodnou na lhůtě delší.

Článek 8 – reklamační řády
Podrobnosti reklamačního řízení jsou stanoveny v reklamačních řádech každé cestovní kanceláře, které mají přednost před tímto reklamačním řádem.

Článek 9 – účinnosti reklamačního řádu
Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1. 11. 2008.

VYBERTE SI Z NAŠÍ

NABÍDKY ZÁJEZDŮ

Zobrazit nabídku zájezdů
Ohodnotit nás můžete zde